Zoek een showroom

Garantie, verzenden & retourneren

Retourvoorwaarden:

 • Complete orders en / of maatwerk uitgesloten van retourname.
 • Geef op de kopie van onze factuur aan te geven wat u retour wilt sturen
 • Materiaal moet courant en verkoopbaar zijn
 • Materiaal moet in originele staat zijn en in de onbeschadigde, originele verpakking zitten.
 • Materiaal moet goed verpakt zijn en franco geretourneerd worden.
 • Verpakte garnituren dienen in folie gewikkeld zijn zodat er geen lijmresten of elk soort
  plakkend materiaal op de koker(s) achterblijven.
 • Vrachtkosten worden niet gecrediteerd.
 • Artikelen ouder dan 6 maanden kunnen niet retour gestuurd worden.
 • De minimale orderwaarde dient minimaal € 50,00 netto goederwaarde excl. btw. te zijn.
 • Op de creditnota worden € 20,00 netto excl. btw. behandelingskosten in rekening gebracht.

Garantievoorwaarden:

Garantie onder voorwaarde van de onderhoud- en reinigingsvoorschriften uit de VMRG richtlijnen, na te zien op www.vmrgkwaliteitseisen.nl.

 • De rechten uit deze garantieverklaring zijn zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet overdraagbaar.

Algemene voorwaarden van toepassing zoals terug te vinden op: https://www.interiordoors.nl/service/general-terms-conditions/

 • Eventuele beschadigingen of breuken dienen binnen 2 werkdagen na montage gemeld te worden om aanspraak op de garanties te maken.

De gegeven garantietermijnen zijn:

 • 1 jaar op bewegende delen, hang- en sluitwerk, zetwerk, glas en ventilatieroosters.
 • 5 jaar op deugdelijkheid van de geleverde kozijnen
 • 5 jaar op de lak van de kozijnen
 • 2 jaar op de beglazing

Uitsluitingen van garantie zijn:

   1. Verwering en/of normale slijtage;
   2. Onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
   3. Het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst is opgenomen;
   4. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
   5. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
   6. Vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
   7. Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke
   8. invloed(en) van het milieu;
   9. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in de VMRGKwaliteitseisen en adviezen® genoemde voorschriften, eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast;
   10. Door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
   11. Schade die direct, of indirect een gevolg is van filiforme corrosie;
   12. Kleurverschillen en/of glansverlies overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRGKwaliteitseisen en Adviezen®, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst, is opgenomen;
   13. Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
   14. Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;
   15. Het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
   16. (Thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
   17. Warmtebelasting boven de 70°C;
   18. Kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;
   19. Afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit.
   20. Schade t.g.v. overmacht wordt niet vergoed, zoals: vandalisme, vrijwillig en/of opzettelijk veroorzaakte schade, natuurrampen (o.a. aardbevingen, overstromingen), brand, ontploffing, inbraak;
   21. Schade als gevolg van nikkelsulfide insluiting in het geharde glas;